Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / Ochrona Przeciwpożarowa i Środowiska

Dla klientów oferujemy pełny zakres usług  BHP. Przygotowujemy niezbędną dokumentację wymaganą przepisami Prawa Pracy i BHP.

W ofercie:

 • Szkolenia BHP wstępne oraz okresowe. Pracodawca, jak i pracownik są zobowiązani ustawowo do znajomości przepisów bhp i ich stosowania. Pracownik bez przeszkolenia nie może być dopuszczony do pracy, pracodawca ma obowiązek takie szkolenie mu zapewnić w postaci instruktażu ogólnego, stanowiskowego oraz szkoleń okresowych. Istnieje możliwość szkolenia w formie instruktażu oraz samokształcenia kierowanego (online).
 • Ocena ryzyka zawodowego sporządzana dla stanowiska pracy, występujących czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych. Metoda PN-18002, w której określamy zagrożenia, możliwe skutki, przyczyny i sposoby zmniejszenia zagrożenia.
 • Regulamin odzieży roboczej i ochronnej – zasady przydziału, wydawania, potwierdzenia. Opracowanie wykazu pod stanowisko pracy, kartoteki indywidualne, wyliczenie ekwiwalentu za pranie i konserwację.
 • Rejestry wypadków – przy pracy, w drodze do lub z pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej:
  1. Protokoły wypadków przy pracy wraz z niezbędnymi załącznikami
  2. Karty wypadków w drodze do lub z pracy
  3. Karty wypadków dla umów cywilno-prawnych
 • Instrukcje stanowiskowe BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.
 • Instrukcje stanowiskowe BHP dla prac wykonywanych na terenie danego zakładu w zależności od profilu działalności.
 • Przygotowanie, omówienie, zapoznanie z kartami charakterystyk substancji i mieszanin niebezpiecznych.
 • Ocena zapotrzebowania w zakresie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy – hałas, drgania, zapylenie.
 • Analiza stanu BHP.
 • Szczegółowe programy szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych.
 • Wykaz prac wzbronionych i dozwolonych młodocianym oraz prac wzbronionych kobietom.
 • Kontrole stanowisk pracy.
 • Stały nadzór BHP i inne według potrzeb.

Ochrona przeciwpożarowa

W omawianym zakresie przedstawiamy Państwu możliwość przeprowadzenia niezbędnych szkoleń i dokumentacji o tematyce przeciwpożarowej, w tym:

 • Kontrole stanowisk oraz miejsc pracy zagrożonych możliwością wystąpienia pożaru.
 • Szkolenia pracowników z zakresu metod zwalczania pożarów.
 • Sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, w tym zasad i procedur prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz planów ewakuacji.
 • Oznakowania i wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy.

Ochrona środowiska

Oferujemy Państwu przygotowanie, nadzór i kontrolę w zakresie właściwego dostosowania zakładu do wymogów prawnych wynikających z ustawy “Prawo Ochrony Środowiska”. Obowiązek stworzony przez ustawodawcę to skomplikowany proces wymagający wiedzy, doświadczenia praktycznego i właściwego podejścia w celu sprostania przepisom. Warto zwrócić się do firmy, która przeprowadzi zakład przez szereg wymagań w tym zakresie. Do zadań w tym zakresie należy:

 

 • Stała obsługa ochrony środowiska.
 • Bieżące audyty i weryfikacja obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy.
 • Prowadzona dokumentacja, raporty, sprawozdania, rejestry.
 • Doradztwo środowiskowe.
 • Wsparcie, przygotowanie i obecność podczas kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, realizacji zaleceń pokontrolnych.
 • Opracowywanie operatów wodnoprawnych.
 • Rejestracja w systemach BDO, KOBiZE i aktualizacja danych.