Dokumentacja HACCP

Instrukcje Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych - Księga HACCP - Zabezpieczanie DDD - Szkolenia HACCP

Szkolenie HACCP dla osób

 • Wdrażających system
 • Obracających żywnością
 • Zatrudnionych przy produkcji

Weryfikacja systemu HACCP

 

Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

 1. Budynek i otoczenie
 2. Lokalizacja zakładu
 3. Otoczenie zakładu
 4. Drogi dojazdowe
 5. Pomieszczenia produkcyjne
 6. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne
 7. Budynek i układ funkcjonalny pomieszczeń
 8. Maszyny i urządzenia zakładu
 9. Zaopatrzenie w wodę
 10. Ścieki i system kanalizacyjny
 11. Odpady poprodukcyjne, pokonsumpcyjne i inne odpady
 12. Przeglądy i remonty elementów technicznych budynku
 13. Zasady przechowywania i magazynowania produktów
 14. Magazyny artykułów spożywczych
 15. Zasady mycia i dezynfekcji zakładu
 16. Środki do mycia i dezynfekcji
 17. Weryfikacja zabiegów mycia i dezynfekcji
 18. Harmonogram zabiegów mycia i dezynfekcji pomieszczeń
 19. Stan zdrowia i higiena pracowników
 20. Szkolenia personelu
 21. Wewnętrzna kontrola jakości zdrowotnej żywności
 22. Kontrola wewnętrzna w zakresie przechowywania
 23. Kontrola wewnętrzna przyjmowanych artykułów spożywczych
 24. Kontrola wewnętrzna w zakresie przestrzegania zasad higieny
 25. Kontrola wewnętrzna w zakresie struktury organizacyjnej i zarządzania
 26. Program profilaktyki i zwalczania szkodników DDD
 27. Rejestry i zestawienia protokołów
 28. Karta kontroli temperatury i wilgotności
 29. Karta kontroli zabiegów mycia i dezynfekcji, pomieszczenie produkcyjne
 30. Karta kontroli zabiegów mycia i dezynfekcji, pomieszczenia magazynowe
 31. Karta kontroli zabiegów mycia i dezynfekcji, dla pozostałych pomieszczeń
 32. Karta kontroli zabiegów mycia i dezynfekcji, sanitariaty
 33. Karta kontroli przyjęcia towaru

 

Księga HACCP

Część wstępna

 1. Profil zakładu
 2. Schemat organizacyjny
 3. Definicje
 4. Księga GMP
 5. Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
 6. Powołanie i funkcjonowanie zespołu HACCP
 7. Zakres systemu HACCP
 8. Szkolenia i świadomość personelu
 9. Plan pomieszczeń
 10. Część zasadnicza
 11. Utworzenie zespołu haccp
 12. Opis produktu i receptury
 13. Schemat procesu technologicznego
 14. Weryfikacja schematu procesu technologicznego
 15. Lista i analiza potencjalnych zagrożeń
 16. Określenie ccp – krytycznych punktów kontroli
 17. Ustalenie wart. Parametrów krytycznych dla każdego ccp
 18. Ustalenie systemu monitorowania dla każdego ccp
 19. Określenie działań korygujących
 20. Określenie systemu weryfikacji
 21. Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów
 22. Wycofanie z obrotu żywności o złej jakości zdrowotnej – rejestr wycofania wyrobu

Część uzupełniająca

Dokumenty związane z księgą haccp

 1. Rejestr szkoleń pracownika
 2. Ogólny arkusz identyfikacji zagrożeń
 3. Drzewo decyzyjne
 4. Ogólny arkusz kontroli CCP
 5. Arkusz monitorowania CCP
 6. Opis podstawowych etapów produkcji
 7. Program przeglądu systemu HACCP
 8. Raport z przeglądu systemu HACCP
 9. Harmonogram auditów wewnętrznych
 10. Harmonogram auditów wewnętrznych
 11. Klauzula zmian księgi HACCP