Rachunkowość

Obowiązki biura rachunkowego

Poprowadzimy twoje sprawy z Urzędami!

Dodano: 2015-12-01

1. Ewidencja przychodów (ryczałt) bez VAT

- bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia
- informowanie właściciela firmy o wysokości zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego
- stały nadzór i bieżące konsultacje
- weryfikacja dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- prowadzenie środków trwałych

2. Ewidencja przychodów (ryczałt) z VAT

- weryfikowanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- prowadzenie dokumentów i ewidencji VAT z zakupów i sprzedaży
- przygotowanie deklaracji VAT i wysyłka do Urzędu Skarbowego
- prowadzenie środków trwałych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- informowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US
- stała opieka i możliwość konsultacji

3. Księga przychodów i rozchodów bez VAT / z VAT

- prowadzenie bieżące ewidencji środków trwałych
- prowadzenie wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego (PIT-5/PIT-5L)
- stałą opiekę i możliwość konsultacji
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie not korygujących
- wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów

4. Księgi handlowe (pełna księgowość)

- weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- wystawienie not korygujących
- prowadzenie zapisów w księgach handlowych
- bieżące wprowadzenie dokumentów do rejestru VAT sprzedaży i zakupów
- sporządzenie deklaracji VAT i wysyłka do Urzędu Skarbowego
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych,
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku VAT
- stałą opiekę i możliwość konsultacji

5. Usługi kadry-płace /zakres czynności podstawowych/:

- Przygotowanie kart wynagrodzeń - naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Sporządzanie oraz przekazywanie niezbędnych rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
- Przygotowywanie raportów RMUA dla osób ubezpieczonych
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
- Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
- Przygotowywanie umów / świadectw pracy dla pracowników zakładu
- Dostarczanie zwolnień lekarskich do ZUS
- Informowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US
- Informowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec ZUS
- Sporządzanie rozliczeń rocznych
- Stałą opiekę i możliwość konsultacji


III. Usługi dodatkowe/inne

- pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej - Urząd Skarbowy / GUS / ZUS i inne instytucje
- aktualizacja danych w prowadzonej działalności (np.EDG,NIP)
- sporządzanie pism dla US/ZUS
- analiza finansowa według potrzeby właściciela firmy
- kontrola kosztów - przygotowywanie okresowych raportów
- uzyskanie zaświadczeń o nie zaleganiu w US/ZUS
- sprawozdania dla Urzędu Statystycznego (GUS)
- potwierdzenie ubezpieczenia ZUS dla celów oddelegowania do pracy za granicę (E-101)
- potwierdzenie ubezpieczenia NFZ
- dofinansowania/rozliczenia PFRON
- pomoc w zakresie uzyskania dofinansowań z PUP
- przygotowywanie sprawozdań dla potrzeb kredytowych