Sprawdź co kontroluje PIP

 1. Kontrola danych zawartych w druku ZUS – IWA
 2. Szkolenie w dziedzinie bhp
 3. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
 4. Ocena ryzyka zawodowego
 5. Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem
 7. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego
 8. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
 9. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
 10. Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych
 11. Kontrole przestrzegania wymagań związanych z bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 12. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych
 13. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy - kontrole w zakładach różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszanych skarg
 14. Kontrola przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
 15. Czas pracy - kontrole zakładów różnych branż
 16. Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki plastycznej metali
 17. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 18. Placówki ochrony zdrowia - kontrole wybranych zagadnień prawa pracy
 19. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych
 20. Kontrole dotyczące budowy i remontów dróg
 21. I inne