Obowiązkowa pierwsza pomoc

Szkolenia pracowników - praktyczne zajęcia

Obowiązkowe przeszkolenie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Każdy zakład pracy zobowiązany jest do wyznaczenia i przeszkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy co zostało określone w Kodeksie Pracy

Art. 2091.  § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, 

2) wyznaczyć pracowników do: 

a) udzielania pierwszej pomocy, 

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

 

W załączeniu przykład zaświadczenia do pobrania i formularz wykazu osób przeszkolonych