Kadry

Akta osobowe - Czas pracy

Dodano: 2016-01-16
 1. Dokumenty związane z ubieganiem się o pracę

 2. Akta osobowe

 3. Dokumentowanie podjęcia pracy przed zatrudnieniem

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie

4. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę

 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika

 • Umowa o pracę na okres próbny

 • Umowa o pracę na czas określony

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

 • Umowa o pracę na zastępstwo innego pracownika

 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

5. Umowy o zakazie konkurencji

 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

6. Zmiany w umowach o pracę

 • Aneks do umowy o pracę

 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

7. Dokumenty związane z dopuszczeniem pracownika do pracy

 • Zakres czynności i obowiązków pracownika

 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy / wynagradzania

 • Podstawowa informacja określona w art. 29 par. 3 Kodeksu Pracy

 • Informacja pracodawcy do pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi

 • Informacja pracodawcy do pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym

 • Karta szkolenia wstępnego

 • Skierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie

 • Informacja dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu

 • Zaświadczenie o ukończenia szkolenia okresowgo BHP

8. Wynagrodzenia

 • Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia na konto bankowe

9. Odpowiedzialność porządkowa

 • Wezwanie pracownika do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia podstawowych obowiązków

 • Zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej

10. Odpowiedzialność materialna

 • Umowa o indywiduanej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

 • Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

11. Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i inne

 • Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego

 • Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie

 • Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego

 • Wniosek pracownika o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

12. Czas pracy

 • karta ewidencji miesięcznej czasu pracy

 • Karta ewidencji rocznej czasu pracy

 • Lista obecności

13.Rozwiązanie stosunkuu pracy

 • Porozumienie stron

 • Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę za wypowiedzeniem

 • Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - art. 52 Kodeksu Pracy

14. Świadectwo pracy

15. Środki ochrony indywidualnej - kartoteka odzieżowa i regulamin

16. Dokumentacja wypadkowa, rejestry