Kadry

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej

Dodano: 2016-01-16

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest bieżące prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

Dotyczy to w szczególności czasu pracy, ewidencji urlopów, prowadzenia akt osobowych i innych niezbędnych dokumentacji

 

Do tego celu niezbędna jest wiedza, doświadczenie oraz wykształcenie umożliwiające sprawne poruszanie się w niniejszej tematyce.

 

Świadczymy usługi polegające między innymi na prawidłowym wykonaniu zleconych zadań, polegających między innymi na:

 1. Informowaniu o zamiarze nawiązania stosunku pracy z nowymi pracownikami, w terminie 7 dni przed ich zatrudnieniem oraz o wszelkich zmianach w dotychczasowym stanie zatrudnienia przed ich wprowadzeniem w czasie o którym mowa powyżej
 2. Informowaniu o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z pracownikami, w terminie odpowiadającym okresom wypowiedzenia według zawartych umów o pracę z ich 7 dniowym wyprzedzeniem
 3. Informowaniu o rodzaju umowy, zawieranych stanowiskach, wysokości wynagrodzeń brutto pracowników oraz wszelkich elementach mających wpływ na zawarcie umowy
 4. Podjęciu i kontynuowaniu współpracy z uprawnionymi służbami (m.in. Inspektor BHP, lekarz medycyny pracy itp.) Celem wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy
 5. Prowadzenie bieżące dokumentacji kadrowej (ważność szkoleń BHP, badań lekarskich i innych wynikających z Kodeksu Pracy) z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji.

W zakresie czynności zobowiązujemy się do sporządzania określonej dokumentacji o charakterze kadrowym i prowadzenia zadań pracownika służby BHP:

 • Dokumentacji dotyczącej nawiązywania stosunku pracy (m.in. Umowa o pracę,)
 • Akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dokumentacji kadrowej dotyczącej wykonywania stosunku pracy (m.in. Zmiany warunków pracy)
 • Dokumentacji kadrowej dotyczącej zakończenia stosunku pracy (m.in. Wypowiedzenia umów o pracę, świadectwo pracy)
 • Okresowej kontroli stanu akt osobowych pracowników
 • Dokonania zgłoszenia do państwowej inspekcji pracy (w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika)
 • Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom udziela szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego. Szkolenie powyższe dokumentuje wydanym zaświadczeniem
 • Przeprowadza szkolenia okresowe bhp dla stanowisk robotniczych, administracji i osób kierujących pracownikami
 • W ramach umowy przeprowadza kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciw pożarowej
 • Na bieżąco kontroluje ważność – aktualność szkoleń wstępnych i okresowych bhp,
 • Kontroluje zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdza na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem – opracowuje tabele przydziału odzieży roboczej i ochronnej.
 • Niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku.
 • Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z środowiskiem pracy.
 • Pracownik służby bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, jest autorem wniosków zmierza­jących do usunięcia tych zagrożeń.
 • W sposób rzetelny i fachowy prowadzi dokumentację związaną z wypadkami pracowników, podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń.
 • Dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza stosowną dokumentację, wspólnie z pracodawcą informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Występuje do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających przepisy i zasady bhp.
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów i zasad bhp,
 • Udział w opracowywaniu instrukcji bhp dla poszczególnych stanowisk pracy,