Kadry

Umowa absolwencka

Nie tylko umowa o pracę...

Dodano: 2016-01-16

Do form zatrudnienia i weryfikacji pracownika w zakresie jego przydatności i dalszego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dopuszcza się zawarcie z taką osobą umowę absolwencką - praktykę.

Warunkiem jest, by osoba ta ukończyła co najmniej gimnazjum i była przed 30 rokiem życia.

  • Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie.
  • Odpłatna - wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia
  • Nieodpłatna – umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie;

Praktyka odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, która powinna określać w szczególności:

– rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;

– okres odbywania praktyki;

– tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;

– wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące, a zawarcie kolejnej umowy pomiędzy praktykantem a tym samym podmiotem przyjmującym na praktykę jest możliwe tylko na łączny okres nieprzekraczający 3 miesięcy.