BHP

Obowiązkowa Służba BHP zakładu pracy

Dodano: 2016-01-24

Obowiązkowa obsługa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązuje do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzania weryfikacji warunków pracy poprzez bieżące kontrole, przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Pracownik służby BHP zobligowany jest do tworzenia niezbędnej dokumentacji takich jak oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, instrukcji BHP, regulaminów, wykazów pracy, wytycznych w zakresie przeprowadzania pomiarów środowiska pracy.

Z uwagi na kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zawodzie specjalisty ds. BHP wszelkie problemy i trudności związane z prowadzoną przez Państwa działalnością są na bieżąco usuwane by w przyszłości uniknąć rozczarowań przy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Inspekcji Sanitarnej jak również w ostateczności podaniem pracownika do Sądu Pracy

Niestety prowadzone kontrole zakładów pracy wykazują wiele zaległości w tym temacie a współpraca pozwoli uniknąć w przyszłości wiele nieprzyjemnych zdarzeń

 

Do podstawowych zadań służby bhp należy zaliczyć:

• przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

• bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

• udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

• współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

• prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracodawcy, lecz również dla pracowników, osób wykonujących zadania społecznego inspektora pracy i zakładowych organizacji związkowych, jeżeli działają w zakładzie,

 

• sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

• udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

• zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

• uczestnictwo w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej przez pracodawcę zatrudniającego więcej niż 250 pracowników oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

• prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

Najważniejszym obowiązkiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest kontrola warunków, w jakich jest świadczona praca.