BHP

Dział BHP

Dodano: 2015-12-01

Właściciel firmy zatrudniający przynajmniej 1 pracownika na podstawie umowy o pracę (nie zależnie od wymiaru czasu pracy) staje się pracodawcą. 

Podstawowe obowiązki z zakresu BHP wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) - dotyczy DZIAŁ DZIESIĄTY “Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Zgodnie z art. 207 § 1, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W myśl przepisów pracodawca jest obowiązany do:

 

 • Szkoleń wstępnych BHP dla osób nowo zatrudnionych w zakładzie na podstawie umowy o pracę / zlecenie

Obowiązek przeszkolenia przed rozpoczęciem pracy

 

 • Szkoleń okresowych BHP dla osób kierujących pracownikami – dotyczy brygadzista, mistrz, kierownik, koordynator, pracodawca i inne osoby posiadające w zakresie kierowanie pracownikami

Obowiązek przeszkolenia co 5 lat

 

 • Szkoleń okresowych BHP dla stanowisk administracyjno biurowych

Obowiązek przeszkolenia co 6 lat

 

 • Szkoleń okresowych BHP dla stanowisk robotniczych

Obowiązek przeszkolenia co 3 lata

 

Obowiązkowe zawarcie umowy:

 • Na powołanie służby BHP w zakładzie pracy
 • Z lekarzem medycyny pracy 

 

Prowadzenie bieżące:

 • Rejestr z przeprowadzonych szkoleń BHP – wstępne, okresowe
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków w drodze do lub z pracy
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

 

Wykaz maszyn i sprzętu technicznego:

 • Wykaz maszyn i urządzeń technicznych
 • Sporządzanie instrukcji stanowiskowych BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych według wykazu
 • Sporządzanie instrukcji stanowiskowych BHP dotyczące prac, które są wykonywane przez pracowników
 • Dostosować maszyny i urządzenia do minimalnych wymogów BHP – poprzedzając protokołem kontrolnym

Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych

Wykaz substancji niebezpiecznych i dokonać właściwego opisu (czas narażenia pracownika, przeznaczenie, rodzaj, kategoria niebezpieczeństwa)

 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
 • Informowanie pracowników o zakresie informacji ujętych w substancji niebezpiecznych „potwierdzam, że zapoznałem się z kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych użytkowanych na terenie zakładu, znam zasady pierwszej pomocy w razie wypadku oraz potwierdzam, że będę stosować odpowiednie środki ochron indywidualnych podczas pracy – rękawiczki ochronne, okulary ochronne przeciwodpryskowe i inne według informacji producenta

Tabela przydziału odzieży roboczej – sporządzenie regulaminu – rozeznanie stanowisk według umów o pracę, określenie niezbędnych środków ochronnych

 • Ustalenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i ochronnej
 • Zaprowadzić dla każdego pracownika kartotekę odzieży roboczej i ochronnej w postaci indywidualnej
 • Instrukcje BHP użytkowania rękawic roboczych, masek ochronnych, hełmu ochronnego, ochronników słuchu

 

Sporządzenie i aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy

 

Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego

 

Weryfikacja potrzeb wykonania pomiarów środowiska pracy (hałas, pyły, drgania, mikroklimat, biologiczne)

 • Informacja dla pracownika o wynikach pomiarów środowiska pracy – za podpisem w formie oświadczenia oraz zakresie stosowania środków ochron indywidualnych
 • Obwieszczenie o wynikach pomiarów środowiska pracy
 • Stanowiska, gdzie są przekroczone normy NDS/NDN oznakować – umieścić piktogramy o nakazie stosowania np. ochronników słuchu, masek przeciwpyłowych itp.
 • Sprawozdania – do 15 stycznia każdego kolejnego roku informujące o czynnikaach rakotwórczych do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

Roczna analiza stanu BHP

Plan szkoleń BHP na dany rok

Szczegółowy program szkoleń BHP:

 • szkolenia wstępne BHP – w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego
 • szkolenia okresowego BHP – dla stanowisk administracyjno – biurowych
 • szkolenia okresowego BHP – dla stanowisk robotniczych (według rodzaju wykonywanych czynności)Regulamin z wyboru przedstawiciela załogi – ważne do podpisywania dokumentów takich jak ryzyko zawodowe, tabela przydziału odzieży roboczej, wykaz prac i innych

Wykazy prac:

 • wykonywanych przez co najmniej 2 osoby
 • szczególnie niebezpiecznych
 • wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 • wzbronionych kobietom

Wykaz osób przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Wykaz osób przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Apteczka pierwszej pomocy

 • Wykaz osób przeszkolonych, instrukcja pierwszej pomocy należy umieścić w pobliżu apteczki
 • Instrukcje udzielania pierwszej pomocy

Wykaz osób z uprawnieniami – imię i nazwisko, rodzaj uprawnienia, ważność – np. do obsługi wózka jezdniowego, energetyczne, palacza kotła CO, kierowców powyżej 3,5t

 • Upoważnienie imienne dla osób obsługujących wózek jezdniowy
 • Zweryfikować Urządzenia Dozoru Technicznego podlegające kontroli urzędowej

Książka kontroli przedsiębiorcy

Sporządzanie notatek z kontroli BHP – wraz z podstawą prawną, zdjęciami miejsc zagrożonych wypadkiem itp.

Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe i raport z oceny

Oznakowanie miejsc magazynowych - regały magazynowe „max obciążenie np. ... kg”

 

I wiele innych